Wagosuszarka

Wilgotność materiałów – co oznacza?

pomiar wilgotności

Pomiar wilgotności – Wilgotność materiałów – co oznacza?

Wagosuszarki są urządzeniami do pomiarów wilgotności materiałów. Czym jednak jest wilgotność materiałów i jak można ją określić?

Wilgotność materiałów jest ważnym kryterium oceny jakości określonych substancji. Obejmuje ona zbiór wszystkich składników znajdujących się w próbce ulegających odparowaniu podczas ogrzewania. Nie należy jej mylić z zawartością wody w próbce. Bardzo często konieczne jest dokonanie szybkiej analizy wilgotności np. w laboratoriach czy ośrodkach badawczych związanych z produkcją. Tradycyjne metody są zbyt czasochłonne, dlatego też wsparcie wagosuszarek staje się w tych badaniach kluczowe. Urządzenia te, podobnie jak metody klasyczne, wykorzystują w swoim działaniu proces termograwimetrii.

Czym jest termograwimetria?

Proces określający ubytek masy ciała podczas ogrzewania substancji – tak pokrótce określić możemy termograwimetrię. Podczas stosowania tej metody próbki są ważone przed i po ogrzaniu, aby następnie pozwolić na ocenę różnic pomiędzy określonymi ciężarami. Nazwa termgrawimetria pochodzi z łaciny – thermo (ciepło), gravi (ciężar) oraz metry (metoda).

Poprzez metodę termograwimetru składniki zmieniające się ulatniają się w procesie ogrzewania próbki. Nie chodzi tutaj zatem wyłącznie o wilgoć, ale również oleje, tłuszcze, alkohole, przyprawy, rozpuszczalniki organiczne i wiele innych składników ulegających rozkładowi termicznemu. Podczas analizy w wagosuszarce możemy uzyskać różnicę mas przed suszeniem i po nim, co pomaga określić wilgotność próbek materiału.

Sposoby określania wilgotnościpomiar wilgotności

Zawartość wilgoci w materiałach można określać na wiele sposobów. Można je również podzielić na te obejmujące absolutne określenie wilgoci (stosunek masy materiału przed i po suszeniu) i dedukcyjne określanie wilgoci (mierzenie właściwości fizycznych).

Wagosuszarka należy do szczególnie cenionych urządzeń pomiaru wilgotności. Skonstruowana na bazie wagi laboratoryjnej z komorą suszenia, pozwala uzyskać stabilną temperaturę suszenia, a co za tym idzie precyzyjny pomiar. Podczas badania wilgotności z pomocą wagosuszarki:

  • próbka jest ważona – przed, w czasie suszenia oraz po jej całkowitym wysuszeniu; nie wymaga wyjmowania materiału z pieca,
  • proces suszenia może być zakończony automatycznie, gdy wilgoć zostanie odparowana całkowicie albo z upływem określonego czasu suszenia,
  • wyniki analizy przedstawione są wedle przyjętej metody,
  • dane można wydrukować bądź wyświetlić na komputerze, gdy niezbędne jest uzyskanie przejrzystej dokumentacji pomiarów.

Pomiar wilgotności materiałów jest również bardzo ważny przy ocenie ich jakości. Dzięki zastosowaniu wagosuszarki możemy oszczędzić nie mało pieniędzy i czasu.

Related Posts